De Schakel in Zorg levert psychiatrische ondersteuning en begeleiding met betrekking tot alle facetten van het dagelijks leven van de cliënt.

De Schakel in Zorg stelt zich ten dienste om in een vroeg stadium deskundige psychiatrische zorg en verpleegkundige behandeling te leveren aan cliënten met een (acuut) psychiatrisch toestandsbeeld waarbij zich een hulpvraag voordoet op psychisch, sociaal, maatschappelijk of somatisch gebied. Door vroegtijdig te anticiperen op de hulpvraag kan een opname vaak voorkomen worden.

Partners, kinderen en overige familieleden of andere mensen uit de omgeving van de cliënt hebben vaak behoefte aan ondersteuning, begeleiding en psycho-educatie. Door handvatten te leveren hoe om te gaan met psychiatrische klachten van de cliënt stabiliseert de cliënt en het systeem.

Psychiatrische klachten worden veelal voor het eerst geuit bij de huisarts. In dit vroege stadium probeert de huisarts met zijn middelen, voornamelijk farmacotherapeutisch, de cliënt te behandelen. Kortdurende intensieve zorg en verpleegkundig expertise op het psychiatrisch vlak in de thuissituatie leveren zijn de hierbij ontbrekende middelen.

Contact

Schakel in Zorg is het complete zorgconcept in de thuissituatie voor cliënten met een psychiatrische aandoening, diens netwerk en behandelaren.

Als je getroffen wordt door een psychiatrische ziekte
volgt vaak langdurige behandeling in de GGZ.
De behandeling vindt meestal buitenshuis plaats
terwijl de ziekte thuis is begonnen!

Thuis herstel je beter!